Sub 2% din populație donează sânge. Ministerul Sănătății propune modificarea Legii tranfuziei

Ministerul Sănătății a inițiat a doua modificare în ultimele 3 luni a Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.
Printre cele mai importante schimbări se numără extinderea programului de lucru și flexibilizarea acestuia pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de persoane la donare, precum și constituirea unui stoc de rezervă. Totuși, și în proiectul anterior, inițial se prevedea ca centrele de donare să fie deschise sâmbătă, însă, pe parcursul din Parlament, s-a renunțat la această prevedere. Nici în acest proiect nu este prevăzut care va fi programul flexibil al centrelor.

Motivația oferită în nota de fundamentare a proiectului aflat pe site-ul Ministerului Sănătății, la categoria Transparență decizională este aceea de a avita situațiile în care populația nu ar mai avea acces la sânge și componente sanguine de origine umană. Totodată, se arată în motivare, legislația actuală nu asigură desfășurarea activitatii transfuzionale la un nivel optim de eficiență, eficacitate, calitate și securitate, întrucât prezintă numeroase lacune legislative și nu acoperă întreaga problematică din domeniul transfuziei, în conformitate cu realităţile economico- sociale din Romania si cu nevoile actuale ale unităților sanitare la nivelul cărora se desfășoarăactivitatea transfuzională,

De accea, se arată că este de importanță vitală reorganizarea actualului sistem național de transfuzie sanguină, în vederea eficientizării activității, creării condițiilor pentru creșterea accesului populației țintă la donarea desânge și asigurării continuității activității de distribuție de sânge și componente sanguine în flux continuu, unde este cazul.

Cele mai importante probleme sunt legate de deficitul foarte mare de personal medical existent la nivelul centrelor de transfuzie sanguină și faptul că în România aproximativ 2% din populație donează sânge, fapt pentru care este necesară creșterea colectei de sânge pentru îmbunătățirea acoperirii nevoilor transfuzionale.

Iată modificările propuse în proiectul de Hotărâre de Guvern:

 • Introducerea sau scoaterea din ţară a sângelui, a plasmei şi a altor componente sanguine de origine umană, se poate face numai pe baza autorizaţiei speciale a Ministerului Sănătăţii, la propunerea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti fără a afecta capacitatea de acoperire a nevoilor transfuzionale la nivel național, stabilită înconformitate cu prevederile Art. 21.”
 • Pentru creșterea capacităţii de acoperire a nevoilor transfuzionale urgente, la nivelul centrelor regionale și județene de transfuzie sanguină se constituie o rezervă de sânge şi componente sanguine de origine umană.
 • Modul de constituire și gestionare a rezervei de sânge și componente sanguine de origine umană se aprobă prin ordin al ministrului sănătății pe baza recomandărilor elaborate de cătrecomisia de specialitate a Ministerului Sănătății.”
 • Prezentul act normativ se aplică colectei, controlului biologic al sângelui şi componentelor sanguine de origine umană, procesării, conservării, distribuţiei, transportului, livrării şi administrării acestora.
 • În cazul în care sângele sau componentele sanguine de origine umană sunt colectate şi controlate biologic pentru a fi utilizate exclusiv în transfuzia autologă şi sunt clar identificate
 • Activitatea de transfuzie sanguină este organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate competentă.
 • Ministerul Sănătății înființează Sistemul Național Informatic de Transfuzie Sanguină, denumit în continuare “SNITS”, prin care se asigură trasabilitatea sângelui total și a componentelor sanguine de la donator până la utilizarea sa finală.
 • Ministerul Sănătăţii îşi exercită prerogativele prin intermediul următoarelor structuri: Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti., denumit în continuare INTS, centrele regionale de transfuzie sanguină și centrele județene de transfuzie sanguină (Inspecţia Sanitară de Stat și unităţile de transfuzie sanguină autorizate)
 • „În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Sănătăţii reorganizează Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti în Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, denumit în continuareI.N.T.S., în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență
 • I.N.T.S., instituție cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, are ca obiect de activitate: organizarea și coordonarea activităţii centrelor regionale și centrelor județene de transfuzie sanguină, cercetarea ştiinţifică medicală, administrarea „SNITS”, implementarea și monitorizarea implementării Programului Naţional de Securitate transfuzional
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama INTS se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data reorganizării.
 • Finanţarea I.N.T.S. se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii și prin înființarea de activități finanțate integral din venituri proprii.
 • I.N.T.S. poate realiza venituri proprii, în condițiile legii, din: efectuarea de analize de laborator pentru persoane fizice si juridice, donaţii şi sponsorizări; formarea profesională iniţială şi educaţie medicală continuă în domeniul transfuziei sanguine.
 • Sistemul naţional de transfuzie sanguină constituie un domeniu strategic, de securitatenaţională, fiind format din următoarele structuri:

a) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti;
b) Centrele de transfuzie sanguină organizate în centre regionale de transfuzie sanguină șicentre județene de Transfuzie Sanguină
c) Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naţionale;
d) Unitățile de transfuzie sanguină autorizate.
(2) Centrele de transfuzie sanguină prevăzute la alin (1) litera b) se organizează ca unităţisanitare fără paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti.

 • În vederea creșterii colectei de sânge și componente sanguine de origine umană, cât și a creșterii accesului populației potențial donatoare la programul de donare al centrelor de transfuzie sanguină, acestea pot organiza activităţi de promovare, recoltare, procesare,distribuție și livrare în zilele de sărbători legale şi în zilele de repaos săptămânal, precum şi înzilele lucrătoare, în afara programului de lucru zilnic și a normei de bază, conform unuiprogram stabilit de conducătorul instituţiei.
 • Centrele regionale și județene de transfuzie sanguină deservesc exclusiv unități sanitare cu paturi care au în structură unități de transfuzie sanguină autorizate. Pentru asigurareacontinuității asistenței medicale și reducerea numărului de componente sanguine rebutate la nivelul unităților sanitare, se asigurară continuitatea activității de distribuție si/sau livrare lanivelul Centrelor de Transfuzie Sanguină care înregistrează o colectă de peste 10.000 de unitățipe an și/sau care și-au asumat responsabilități de efectuare a protocolului de testare pre-transfuzională în regim de permanență, în baza unui contract încheiat cu unități sanitare cu paturi care au în organigramă unitate de transfuzie sanguină autorizată.
 • Ministerul Sănătății organizează și efectuează activitatea de inspecție și control în sistemul național de transfuzie sanguinăpage5image26904
 • Ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile culturale, de radiodifuziune şi televiziune sunt obligate să sprijine acţiunile de promovare organizate în scopul donării de sânge şi componente sanguine de origine umană, potrivit competenţelorpe care le au.
 • Primarii au obligaţia de a sprijini toate acţiunile de promovare a donării şi de recoltare de sânge şi componente sanguine de origine umană, prin punerea la dispoziţie de mijloace de informare a populaţiei şi de locaţii adecvate pentru echipele mobile de recoltare.
 • I.N.T.S., centrele regionale de transfuzie sanguină și centrele juețene de transfuzie sanguină organizează campanii de informare, educare şi comunicare pentru sănătate în domeniul transfuziei sanguine, în colaborare cu autorităţi şi instituţii publice, precum și cupersoane juridice de drept privat, pe baza de protocol de colaborare.
 • Centrele regionale de transfuzie sanguină și centrele județene de transfuzie sanguină pot organiza activităţi de recoltare de sânge la sediul acestora, în puncte fixe de recoltare, precumşi prin colectă mobilă, fie în cadrul unităţilor mobile de recoltare, fie în alte spații puse temporar la dispozitie, strict pentru aceste acțiuni. Centrele Regionale de Transfuzie Sanguină și Centrelede Transfuzie Sanguină Judeţene au responsabilitatea asigurării echipamentelor, materialelor, dispozitivelor medicale și personalului calificat, necesare desfășurării activității de recoltare.