Ce trebuie să știți despre încadrarea în grad de handicap

Dacă aveți un grad de handicap și doriți să obțineți o pensie de handicap, trebuie să vă încadrați în unul din tipurile de mai jos, să depuneți un dosar, care va fi evaluat, apoi va fi evaluată situația persoanei și va urma încadrarea în grad și tip de handicap.

Care sunt tipurile de handicap:

 • fizic
 • vizual
 • auditiv
 • surdocecitate
 • somatic
 • mintal
 • psihic
 • HIV/SIDA
 • asociat
 • boli rare

Graduri de handicap: ușor, mediu, accentuat și grav.

Pentru evaluare trebuie să depuneți Cererea-tip de evaluare complexă (anexa 4 – HG nr. 430/2008) se depune la registratura primăriei din localitatea de domiciliu sau la registratura DGASPC și copie a actului de identitate.
Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, poți solicita reevaluarea situației și o nouă decizie de încadrarea în tip și grad de handicap.

Totodată este nevoie de documentele medicale:

 • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist
 • scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă (anexa 5-HG nr. 430/2008)
 • investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă
 • ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază ai domiciliul sau reşedinţa, potrivit modelului-cadru (anexa 6-HG nr. 430/2008)
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în caz că ești salariat, copie a deciziei
 • de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

Dosarul urmează să fie evaluat.

Serviciul de evaluare complexă veri că şi analizează dosarul şi, în termen de 5 zile lucrătoare,
îți comunică data plani cată la care urmează
să te prezenți în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, ți se va cere completarea dosarului cu documentele necesare

Evaluarea complexa are loc în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

În cazul în care nu vă puteți deplasa, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliu.

Domeniile obligatorii în care se desfăşoară evaluarea sunt:

1. evaluarea socială – asistenţi sociali
2. evaluarea medicală – medici de specialitate
3. evaluarea psihologică – psihologi
4. evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale – psihopedagogi, instructori
de educaţie ori pedagogi de recuperare
5. evaluarea nivelului de educaţie – psihopedagogi, instructori de educaţie sau pedagogi de recuperare
6. evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială – psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali.

referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist

scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă (anexa 5-HG nr. 430/2008)

investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă

ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază ai domiciliul sau reşedinţa, potrivit modelului-cadru (anexa 6-HG nr. 430/2008)

adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în caz că ești salariat, copie a deciziei
de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

În cazul în care nu te poți deplasa, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa ta.
Domeniile obligatorii în care se desfăşoară evaluarea sunt:

1. evaluarea socială – asistenţi sociali
2. evaluarea medicală – medici de specialitate
3. evaluarea psihologică – psihologi
4. evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale – psihopedagogi, instructori
de educaţie ori pedagogi de recuperare
5. evaluarea nivelului de educaţie – psihopedagogi, instructori de educaţie sau pedagogi de recuperare
6. evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială – psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali.

După efectuarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă, dosarul este transmis comisiei de evaluare, care soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare

Certificatul de încadrare şi programul individual de integrare şi reabilitare socială se comunică prin poştă, cu confirmare de primire

Dacă încadrarea în grad și tip de handicap este considerată a eronată sau în neconcordanță cu realitatea, o puteți contesta.
• Certificatele de încadrare pot contestate, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
• Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, la Comisia superioară.

• Contestaţiile se soluţionează prin decizii, în termen de 45 de zile lucrătoare.
• Deciziile Comisiei superioare pot atacate cf. Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Cererile adresate instanţei sunt scutite de taxa judiciară de timbru.