A fost aprobată coplata în sistemul sanitar

Astazi s-a aprobat prin Hotărâre de Guvern, coplata în sistemul privat de sănătate. Modalitatea prin care se va aplica coplata și exact în ce situații va fi stabiltă prin Normele de aplicare, care vor fi realizate ulterior.

Câteva detalii despre introducerea coplății au fost stabilite însă.

Contribuția personală se va plăti pentru unele servicii medicale, nefiind obligatorie pentru persoana asigurată, plata acesteia urmând a fi efectuată funcție de opțiunea asiguratului, prin raportare la furnizorul de servicii medicale ales, respectiv public sau privat. Astfel, propunerea vizează, pe de o parte, faptul că pentru unele servicii, acordate de furnizorii privați, nu va fi plătită contribuție personală iar, pe de altă parte, este opțiunea asiguratului în ceea ce privește alegerea furnizorului de servicii medicale și, implicit, plata contribuției personale.

Altfel spus, coplata se va aplica doar în acelecazuri în care pacientul asigurat va opta pentru această varianta.

Această decizie este justificată ca urmare a recomandării Consiliului Concurenței, din actele normative care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate au fost eliminate prevederile referitoare la nivelul maxim al tarifelor ce pot fi încasate de furnizorii de servicii medicale pentru servicii de cazare și masă cu un confort sporit, furnizorii privați, cu ocazia acordării unui serviciu medical către un asigurat, pot solicita plata unor tarife de cazare și masă la un nivel ridicat, care nu justifică situația reală, întrucât în costul acestuia sunt cuprinse și alte cheltuieli directe sau indirecte, inclusiv cu manopera medicală.

În costul unui serviciu medical sunt cuprinse cheltuielile cu manopera medicală, medicamentele, materialele sanitare, utilitățile și alte cheltuieli indirecte.

Prin modificările propuse prin acest proiect se creează cadrul legal de reglementare a contribuției personale suportată direct de către asigurați, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii contravalorii unor servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic, față de tarifele suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, decontate de casele de asigurări de sănătate.

Persoanele asigurate vor avea posibilitatea să acceseze servicii medicale aferente spitalizării continue, ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic, la furnizorii privați, pentru care, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se suportă tarifele decontate și furnizorilor publici, iar asiguratul, cu acordul prealabil în scris, va plăti o contribuție personală, care va fi cunoscută de la momentul accesării serviciului medical.

Totodată prin actul normativ se reglementează faptul că în ceea ce privește contribuția personală, furnizorii privați de servicii medicale au obligația de a afișa pe pagina de internet cuantumul acesteia. Contribuția se plătește în mod direct de către asigurați, cu acordul prealabil, în scris al acestora.

Având în vedere faptul că pentru a beneficia de un serviciu medical, este necesară programarea anterioară, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, asiguratul va cunoaște în prealabil dacă este necesară plata unei contribuții personale, precum și cuantumul acesteia, astfel că acesta are posibilitatea de a opta pentru furnizarea serviciului medical fie cu plata contribuției personale, fie să se adreseze unui alt furnizor la care să nu plătească contribuție personală.

În prezent, asigurații pot efectua donații către unitățile sanitare în condițiile dreptului comun, în schimb, contribuția personală propusă prin actul normativ acoperă diferența dintre costurile suportate de furnizorii privați pentru serviciile medicale, constituite din manoperă medicală, cheltuieli directe și indirecte și tarifele decontate din bugetul FNUASS, care va fi plătită în mod direct de către asigurați numai în condițiile în care aceștia își exprimă acordul scris în prealabil. Contribuția personală poate fi utilizată de furnizori și pentru plata altor cheltuieli necesare acordării serviciilor medicale diferite din punct de vedere al superiorităţii tehnologice și, ipotetic, și pentru plata unor drepturi bănești pentru personalul implicat în realizarea actului medical.